Ambitionsnivåer

Vid varje överlämnings- och beslutspunkt:

– Det som överlämnas skall vara både nödvändigt och tillräckligt för att processen skall kunna gå vidare!

Det är här fråga om att uppnå ändamålsenlig (”lagom”) kvalitet:

  • Den framtagna produkten – och därmed även ev. projekt – skall ju uppfylla kundens förväntningar, men inte så att företagslednings eller medarbetares intressen försummas.
  • Stäm av förväntningarna med de berörda.
  • Sätt kraven på kvalitet i relation till övriga krav i projektet (särskilt leveranstidpunkter, funktionalitet, och kostnader)
  • Stäm av både inledningsvis och under hand!

Väsentligt i sammanhanget kan vara möjligheten att fortsätta till viss del, alternativt påbörja vissa aktiviteter innan andra formellt producerat resultat. Särskilt ur en tidsaspekt kan sådan ”concurrent engineering” vara av intresse och har även praktiskt visat sig kunna förkorta ledtider väsentligt i vissa fall, oavsett utvecklingsmodell.

Sådana avsteg eller processförbättrande åtgärder måste stämmas av med kvalitetsansvarig för att minimera riskerna ur kvalitetssäkringssynvinkel. Här kan kvalitetsansvarig ha både en stödjande och en kontrollerande roll.