Integritetspolicy - Om No Common People

Integritetspolicy

NCP No Common People AB, 556285-6392 (”NCP”), är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum på webbplatsen.

NCP månar om din personliga integritet. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen bara används för avsett ändamål. Vi skyddar uppgifterna mot obehörig åtkomst och användning.

Dina personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla ett önskemål från dig måste du ibland lämna personuppgifter.

På denna webbplats rör det sig om namn, telefonnummer och e-postadress. Om du tar kontakt på annat sätt kan det också vara fråga om din fysiska adress. Denna information används för att kontakta dig.

NCP samlar inte på annat sätt in personuppgifter om dig via den här webbplatsen.

NCP lämnar heller inte ut personuppgifter till tredje part i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy.

Personuppgifter som lämnas under Jobb används för rekrytering.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till underleverantörer som NCP anlitar för att utföra en tjänst, t.ex. rekrytering. En sådan underleverantör är då personuppgiftsbiträde åt NCP.

De personuppgiftsbiträden som NCP använder sig av idag är Cinode för rekrytering, BELO Interactive för webbplats, Dicom för serverdrift samt Microsoft för kontorsverktyg med tillhörande lagring.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till polis eller annan myndighet om NCP är skyldigt att lämna ut uppgiften enligt lag eller myndighetsbeslut.

Om du har frågor rörande vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, alternativt vill ha felaktiga uppgifter rättade, är du välkommen att kontakta info@ncpab.se, alternativt vårt dataskyddsombud, Fredrik Carlemalm, via fredrik.carlemalm@ncpab.se eller på telefon 073-9206076.

Du kan begära information om personuppgifter som behandlas gällande dig hos NCP. Denna begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig personligen och postas till:
 
NCP No Common People AB
Att. DSO
Box 1345
111 83 Stockholm