Kvalitet

Enligt IEEE definieras kvaliteten hos en produkt som i vilken grad denna

  • uppfyller specificerade krav
  • uppfyller kundens behov eller förväntningar

Enligt ISO är det ”vad än kunden uppfattar som god kvalitet”

Kvalitetsarbetet brukar härvid ofta delas in i Process (arbetsformer), Projekt (resultatframtagning) och Produkt (resultat). För att kunna få fram goda resultat krävs att inte bara Produkt säkras, utan även Process och Projekt.

”Kvaliteten är allas ansvar”

Detta kan låta som och vara en floskel – beroende på tillämpningen.

Inom alltför många organisationer har man uppfattningen, att kvalitetsarbete består av mer eller mindre meningslösa efterhandskontroller. Så skall det inte behöva vara. Kvalitetsarbete handlar i grunden om att förebygga snarare än kontrollera, dvs medverka till att man ”gör rätt från början”. Det går egentligen inte att kontrollera eller testa in kvaliteten i efterhand, särskilt inte sent i ett projekt. Det blir också mycket dyrt att försöka.

Många gånger inriktar man sig tyvärr mest på det som syns, som fellistor och produktionsstörningar. Visserligen kan de utgöra sanitetsproblem som behöver åtgärdas, men det kan vara minst lika viktigt att få ordning på krav och förprojekt, eller annat som kan identifieras som roten till det onda. Sådana grundorsaker kan identifieras i ett tidigt skede i en riskanalys, som rätt utförd går snabbt, är tydlig och leder till konkreta åtgärder.

Ett uppföljande arbete skall givetvis ske, men föregånget av stödjande åtgärder och helst fokuserat på det som är av verklig betydelse för innevarande och kommande steg i utvecklingsprocessen. Kvalitetsarbetet får på så sätt en praktisk inriktning.

För att detta ska bli riktigt effektivt, är det en stor fördel om de kvalitetsansvariga förstår sig på den verksamhet som ska kvalitetssäkras – och om möjligt även det systemstöd som används. Då är det lättare att ställa rätt frågor, uppfatta och korrekt tolka svar och inte minst att förstå vad som borde prioriteras.

Kvalitetsarbetet medverkar på så sätt både till att höja effektiviteten (att göra rätt saker) och till att höja produktiviteten (att göra saker rätt).

Detta kan vi på NoCommonPeople hjälpa dig med – både direkt i uppdragsform och genom att alla våra konsulter har med sig kompetensen!

1. Mål och mätningar
2. Kontrollmekanismer
3. Kontrollpunkter
4. Ambitionsnivåer
5. PDCA-Hjulet